docker

Do poprawnego działania Docker wymaga kernela 3.10  lub wyższego, co przy wciąż popularnej wirtualizacji OpenVZ Legacy  używającej  jądra 2.6.32 jest sporym problemem.

Istnieje jednak sposób by uruchomić i korzystać z docker  na wirtualizacji openvz – wymagany jest jednak system debian 8 i określona (1.10.3-0) wersja dockera

We wpisie pokażę jak uruchomić docker na debian 8, jednak odpowiedź na pytanie czy używać wersji która została wydana ponad 2 lata temu ( 10 marca 2016 roku) na systemie który miał EOL ( end of life) 2 miesiące temu (6 czerwiec 2018; istnieje jeszcze wersja LTS ze wsparciem do 2020 roku) odpowiedzieć musi każdy sobie sam.

Przygotowanie kontenera od strony providera, czyli firmy gdzie mamy kupiony serwer ( zamiast 317 podajemy veid naszego serwera):

veid="317"
vzctl set $veid --features bridge:on --setmode=restart --save
vzctl set $veid --netif_add eth0 --setmode=restart --save
vzctl set $veid --netfilter full --setmode=restart --save
vzctl set $veid --devnodes net/tun:rw --setmode=restart --save
echo "JoinControllers=cpu,cpuacct,cpuset freezer,devices" >> /vz/root/$veid/etc/systemd/system.conf
vzctl restart $veid --fast

Dalsze kroki wykonujemy na swoim serwerze VPS

Instalacja kluczy i dodanie klucza repozytorium

apt-get update
apt-get install debian-keyring debian-archive-keyring dialog less nano -y
apt-get update
apt-get install apt-transport-https ca-certificates -y
apt-key adv --keyserver hkp://p80.pool.sks-keyservers.net:80 --recv-keys 58118E89F3A912897C070ADBF76221572C52609D

 

Do /etc/apt/sources.list dodajemy repozytorium dockera:

deb https://apt.dockerproject.org/repo debian-jessie main

 

Aktualizacja , podmontowanie katalogów i instalacja docker-a w wersji 1.10.3-0 ( najnowsza działająca w tej konfiguracji):

apt-get update
mount -t tmpfs tmpfs /sys/fs/cgroup
mkdir /sys/fs/cgroup/freezer,devices
mount -t cgroup cgroup /sys/fs/cgroup/freezer,devices -o freezer,devices
mkdir /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct,cpuset
mount -t cgroup cgroup /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct,cpuset/ -o cpu,cpuacct,cpuset
apt-get install docker-engine=1.10.3-0~jessie

Gotowe – docker działa!

root@dockertest:/# service docker status
● docker.service - Docker Application Container Engine
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Sat 2018-08-25 12:38:46 UTC; 27s ago
   Docs: https://docs.docker.com
 Main PID: 5401 (docker)

Aug 25 12:38:46 dockertest systemd[1]: Starting Docker Application Container Engine...
Aug 25 12:38:46 dockertest systemd[1]: Started Docker Application Container Engine.
root@dockertest:/# 

Uruchamiany kontener i sprawdzamy czy działa poprawnie:

# docker run --name="debian-container2" debian:8
Unable to find image 'debian:8' locally
8: Pulling from library/debian
d660b1f15b9b: Pull complete 
Digest: sha256:a64a7d8ff7ff87edb78004ef0b159661546d2ddbd82772128b344c90cf8422ab
Status: Downloaded newer image for debian:8
# docker ps -a
CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND       CREATED       STATUS           PORTS        NAMES
f31e5ff53f51    debian:8      "bash"       About a minute ago  Exited (0) 47 seconds ago            debian-container2

 

Oceń wpis